Biz hakda

hakda (1)

Kompaniýanyň tertibi

“Rooder Technology Limited” Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Hytaýda elektrik skuterleriniň TOP markasyny döretmäge çalyşýarys.Birnäçe ýyllyk ösüşiň dowamynda biz içerde we daşary ýurtlarda meşhur bolduk.Hünärmenler toparymyz, öz-özüňi deňagramlaşdyrýan skuterler, hoverboard we skeytbord dizaýny, önümçilik, marketing we hyzmat etmekde ýöriteleşendir.Energiýany tygşytlamak, az uglerod we daşky gurşawy goramak boýunça sosial jogapkärçiligi ýerine ýetirip, adam üçin ajaýyp gysga aralyk ulag gurallaryny bermäge bagyş etdik.

Biziň kompaniýamyz garaşsyz intellektual eýeçilik hukuklaryna we esasy tehnologiýalara eýe.Energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak maksady bilen, CE, FCC, RoHS şahadatnamalaryny aldyk we ISO9001 dolandyryş ulgamyna berk ýapyşdyk.Birnäçe ýyllap ösüp, “Rooder” -e birnäçe täze model skuterini çykardyk.

Skuterlerimiz / hoverbordlarymyz / tagtalarymyz dünýäniň çar künjegine satyldy we şahsy ulaglarda, nobatçy polisiýa, metro gatnawy, howa menzili we uly pawilionlar, ajaýyp ýerler we golf meýdançalary we ş.m.
Biziň kompaniýamyz, tebigatdan gorkmak düşünjesini goldaýar we biz açyk sport sport önümleriniň we şahsy ulaglaryň giňişleýin dizaýny we gözleg ulgamyny döretmek üçin ylym durmuşy üýtgedýär diýip hasaplaýarys.Bu ugurda iň ökde we tejribeli dizaýn toparymyz bar, şeýle hem ajaýyp garaşsyz patent tehnologiýasy, kämil önümleri üpjün edýän öňdebaryjy synag enjamlary we önümçilik bazasy bar.Garaşsyz gözleg we gözleg ukybymyz bu pudak tarapyndan ýokary derejede kabul edildi we ýokary tehnologiýaly kärhananyň agzybirligi bilen tanalýarys.
Müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin iş usulyna çynlakaý, täsirli, ygtybarly, yhlasly, tutanýerli bolmak bilen, önümleriň hilini we hyzmatymyzy yzygiderli ýokarlandyrýarys.

Biziň görşümiz, durmuşy has amatly, çeýe we sagdyn etmek.

hakda (2)

hakda (3)

hakda (5)

Hyzmat:
1. OEM Önümçilik hoş geldiňiz: Önüm, gaplama…
2. Mysal üçin sargyt Europeewropanyň aksiýasy ýa-da Hytaý görnüşinde elýeterlidir
3. Soragyňyz üçin 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

Kepillik:12 aý.

Şahadatnamalar:
CE FCC ROHS şahadatnamalary, EEC / COC şahadatnamalary

Biz bilen habarlaşyň:
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.
Şençzhenen Rooder Technology Co., Ltd.
web sahypasy: www.Rooder.Group
Skype: rooderchina
WhatsApp / jübi telefony: +8613632905138
Telefon: +86 755 23352562

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji?

A1: OEM & ODM bilen gönüden-göni öndüriji.

 

2-nji sorag: Iň az sargyt mukdary (MOQ) näme?

A2: Hiç hili çäkli däl, nusga sargyt ýa-da kiçi sargyt kabul ederliksiz.

 

3-nji sorag: Gurluş wagty näçe? (Harytlarymy taýýarlamak üçin näçe wagt gerek bolar?)

A3: nusga sargytlary üçin 2-3 gün, köpçülikleýin sargytlar üçin 5-10 gün. (Takyk wagt talaplara esaslanar)

 

4-nji sorag: Harytlarymy maňa nädip iberersiňiz?

A4: Adatça, dürli müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup, harytlary howa, deňiz we DHL, Fedes, UPS, TNT ýaly ekspress arkaly ibereris.

 

5-nji sorag: Harytlarymy almak üçin näçe wagt garaşmaly bolaryn?

A5: howa gyssagly arkaly 3-7 gün, howa arkaly 5-10 gün, deňizde 20-35 gün.

 

6-njy sorag: Önümlere öz logotipimi çap edip bilersiňizmi?

A6: Hawa, elbetde.Diňe logotip däl, gaplama dizaýny we beýleki OEM hyzmatlary hem bar.

 

7-nji sorag: Önümiňiziň hili nähili?

A7: Çig malymyzyň hemmesi ökde üpjün edijilerden satyn alynýar.Soňky önümlerimiziň talaplaryňyza laýyk gelýändigine kepil geçmek üçin bizde gaty berk QC standarty bar.

 

8-nji sorag: Kepillik näme?

A8: Kepilligimiz, harydy alanyňyzdan 12 aý soň.Satuwdan soňky hyzmatlara uly üns bereris.

 

9-njy sorag: Tölegden soň harytlary nädip almaly?

A9: Biz Alibaba altyn agzasy.Alibaba diňe hünärli üpjün edijilere şahadatnama berýär.Olardan ähli barlaglardan geçdik, şonuň üçin biziň bilen söwda etmek düýbünden ygtybarly.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!