Elektrik motosikli

 • e rolik Rooder sara m1ps elektrik motosikli 72v 4000w 80kmph lomaý bahasy

  e rolik Rooder sara m1ps elektrik motosikli 72v 4000w 80kmph lomaý bahasy

  “Rooder Technology Co., Ltd.” Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.2018-nji ýyldan bäri döredilýär. Elektrik tigirlerini dizaýn edýän we öndürýän hünärmen zawod.Häzirki wagtda kompaniýamyz “Rooder” markalaryna eýelik edýär.“Rooder” adamlar birinji derejeli marka bolmak, birinji derejeli hil döretmek, birinji derejeli tehnologiýany ulanmak we birinji derejeli hyzmat bermek üçin gözleglerini dowam etdirýärler .Rooder elektrik welosipedleriniň ajaýyp konfigurasiýasy, owadan reňkleri we ajaýyp hili size aşyk bolmaga mümkinçilik berýär bilen.Döredileli bäri Rooder öz markasynyň ösüşine we başarnykly ýoluna ygrarly bolup, täze energiýanyň innowasiýasyny jemgyýete ulanmagy, adamzat üçin syýahat etmek üçin has ösen, has täsirli we ekologiýa taýdan täze re modeimi üpjün etmegi, pes uglerody ösdürmegi maksat edinýär. durmuş we tehnologiýa arkaly dünýäde täze energiýa prosesini öňe sürmek.Geljege nazar aýlap, MGSD yzygiderli we yzygiderli ösüş arkaly belli bir marka döreder we ynamly, hormatlanýan we bütin dünýäde täsir galdyrýan halkara topar kompaniýasyna öwrüler.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlar, bize baryp görmäge, ýol görkezmäge we umumy ösüşi gazanmak we ýeňiş gazanmak üçin biz bilen gepleşik geçirmäge hoş geldiňiz.

 • mangostin sara m1ps Rooder citycoco chopper elektro rolik ehopper 72v 4000w

  mangostin sara m1ps Rooder citycoco chopper elektro rolik ehopper 72v 4000w

  Guangdong welaýatynyň Şenzen şäherinde ýerleşýän “Rooder Technology Co., Ltd.” Gonkongdan bir sagatlyk ýokary tizlikli otly.Biz elektrik tigirlerini, elektrik skuterlerini we Rooder citycoco-ny öndüriji we üpjün ediji.Elektrik welosiped pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, 2010-njy ýylda döredildi.Şeýle hem, professional ösüş topary, weteran tehniki topary we satuw-hyzmat topary bilen öz awtoulag zawodymyz bar.Şonuň üçin şeýle bäsdeşlik şertlerinde artykmaçlyklarymyzy kepillendirmek üçin hiline we çykdajylaryna gaty gowy gözegçilik edip bileris.Şeýle hem, “Rooder” markamyzy bütin dünýäde mahabatlandyrýarys.Qualityokary hilli gowy dizaýnly elektrik hereketlendiriji enjamlary öndürmek we satmak we durmuşyňyzy has gyzykly etmek kararyna geldik.MGSD şahsy ulag enjamlary we bölekleri üçin dünýä bazarynda öňdebaryjy marka bolar.Independenthli garaşsyz dizaýnerleriň bize goşulmagyny garşylaýarys.Dizaýnyňyz bar bolsa, ony hakykata öwürmäge kömek edip bileris.

 • Rooder Electric Scooter Bike m1ps 72v 4000w 80kmph Elektrik motosikli EEC

  Rooder Electric Scooter Bike m1ps 72v 4000w 80kmph Elektrik motosikli EEC

  “Rooder Technology Co., Ltd.” Şençzhenen Guangdongda ýerleşýär.Esasy litiý batareýa goldawly skuterleriň gözlegine we işlenip düzülmegine ünsi jemleýär.Esasy önümler täsin “çotgasyz motor tehnologiýasyndan” we adaty welosipedlerden ybarat daglyk, ýagly tekerler we kuwwatly tigirlerdir.Ulag transport gurallarynyň bir topary dürli netijelilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli sarp ediji toparlar üçin ýörite döredildi.Garaşsyz innowasiýa, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak düşünjesi bilen, tehnologiki ýagyş we hünär derejesi bilen esasy önümler elektrik ulagy we welosiped pudagynda çalt ýokarlandy;önümleri ABŞ, Germaniýa, Gollandiýa, Angliýa, Fransiýa, Çeh, Russiýa, Aziýa we beýleki ýurtlara eksport edildi, sarp edijiler tarapyndan gowy garşylandy.Rooder, giň bazar perspektiwaly içerki tehnologiýany köp talap edýän kärhana.

 • “Rooder rysar m8s” elektrik motosikli 72v 4000w 35ah çykarylýan battreý

  “Rooder rysar m8s” elektrik motosikli 72v 4000w 35ah çykarylýan battreý

  “Rooder”, ebikes, ebike hereketlendirijiler toplumlary, batareýalar, güýçlendiriji we beýleki esbaplar ýaly elektrik skuter bilen baglanyşykly önüm öndürmäge gönükdirilen topar kompaniýasydyr.Guangdongda 2 zawodymyz, Şençzhenen şäherinde 1 satuw we nusga merkezimiz bar.ABŞ-da we EUB-de öz daşary ýurt ammarymyz bar, bu önümi gysga wagtyň içinde müşderä iberip biler we satuwdan soň müşderä gowy hyzmat edip biler.Professional gözleg we gözleg topary bilen, dünýädäki müşderimize dizaýn hyzmatyny we ajaýyp çözgüdi hödürläp bileris.Önümlerimiz müşderilerimiziň arasynda gowy abraýa eýe.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri, işewür birleşikleri we dostlary biziň bilen habarlaşyp, özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözlemegini garşylaýarys.

 • citycoco m1ps Rooder mangosteen skuter 2022

  citycoco m1ps Rooder mangosteen skuter 2022

  şäher kakao echopper Rooder SARA m1ps.

  1. 72v 40ah samsung batareýasy, çykarylýan, ýeke batareýa, 80-100km aralyk.
  2. 72v 4000w güýçli hereketlendiriji, iň ýokary tizligi 80km / sag.
  3. 72v 13a zarýad beriji, 40ah aýrylýan batareýany doly zarýad bermek üçin 3s.
  4. Hrom reňkli RONZLLA Q195 frma.
  5. çapyksuwar üçin uly deri oturgyç.
  6. Çaltlyk, aralyk, batareýa, yşyklar we ş.m. üçin MGSD displeýi.
  7. CEewropa üçin EEC COC şahadatnamasy, ABŞ üçin DOT.
  8. Europeanewropa ammary, gapylara çalt eltip bermek.
  9. ABŞ-nyň aksiýasy, 3-15 günlük eltip bermek.
  10. 1 ýyl kepillik

 • 1500w 20a EEC COC bilen rooder elektrik motosikli r804-c1

  1500w 20a EEC COC bilen rooder elektrik motosikli r804-c1

  Rooder elektrik motosikli r804-c1,

  Eec şahadatnamasy bolan 1500w motor, kok resminamasy.

  Iň ýokary tizlik 45km / sag.

  20ah litiý batareýa zarýad üçin 40-60km aralyk

  225 / 40-10 ýagly yzky teker

  12 aý kepillik,whatsapp +8613632905138

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!