Rooder Şweýsariýa

 • elektrololler kesiji Rooder sara m1ps skuter welosiped 72v 4000w 40ah 80kmph 50mph

  elektrololler kesiji Rooder sara m1ps skuter welosiped 72v 4000w 40ah 80kmph 50mph

  “Rooder” ş.OEM we ODM hyzmatlaryny hödürleýän dürli elektrik skuterlerini we beýleki önümleri dizaýn etmek, ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen bir kompaniýa.Kompaniýamyz 5000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we öz prototip otagy, galyp otagy, awtomatiki ekran çap ediş bölümi, çişirme bölümi, sanjym bölümi, asma we gorag dişli önümçilik liniýalary, önümçilikden gurnama çenli ähli önümçilik amallary öz ussahanamyzda tamamlandy .Biziň öz gözleg we satuw toparymyz bar, ýokary hilli önümleri yzygiderli üpjün edýäris we üçünji tarap synag agentlikleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyz bar.Önümlerimiziň köpüsi, öndürýän her önümimiziň maksatlaýyn bazarymyzyň ähli düzgünlerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin CE, EEC, DOT kepilnamasyndan geçdi, ähli önümler zawoddan çykmazdan ozal berk hil barlagyndan geçer.Önümlerimiz halkara hil standartlaryna laýyk gelýär.Müşderilere ýokary hilli önümler, amatly bahalar we iň gowy hyzmat bilen üpjün edýän tejribeli hünärmenler toparymyz bar, iberilmezden ozal 100% berk hil barlagyny wada berýäris.Müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz islendik wagt müşderileriň talaplaryna laýyklykda ösüp biler.Qualityokary hilli önümler we ajaýyp müşderi tejribesi, Europeewropada we Amerikada satuwlarymyz.Biz bilen dostlukly iş gatnaşyklaryny ýola goýmak we ýeňiş gazanmak üçin dürli gatlaklardan bolan dostlary mähirli garşylaýarys.

 • iň gowy elektrik skuter citycoco echopper Rooder sara 2022 72v 4000w satylýar

  iň gowy elektrik skuter citycoco echopper Rooder sara 2022 72v 4000w satylýar

  2010-njy ýyldan bäri kolleji gutarandan soň E-Mobility gözleginde işleýän Li tarapyndan esaslandyrylan “Rooder Technology Co., Ltd.”.Önümlerimiziň arasynda elektrik tigirleri, elektrik skuterleri, elektrik ýag tigirleri we elektrik tigirleri bar.Zawod Hytaýyň Guangdong welaýatynyň ajaýyp Şençzhenen şäherinde ýerleşip, önümlerimiz CE, EN15194, EN14764, UL, RoHS, ISO9001 EEC we DOT şahadatnamalary bilen tassyklandy.Müşderilerimiz esasan Europeewropadan, Demirgazyk Amerikadan, Günorta Amerikadan we Okeaniýadan, biz eýýäm käbir uly zynjyr dükany, supermarket we onlaýn dükan satuw kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etdik.

 • mangostin sara m1ps Rooder citycoco chopper elektro rolik ehopper 72v 4000w

  mangostin sara m1ps Rooder citycoco chopper elektro rolik ehopper 72v 4000w

  Guangdong welaýatynyň Şenzen şäherinde ýerleşýän “Rooder Technology Co., Ltd.” Gonkongdan bir sagatlyk ýokary tizlikli otly.Biz elektrik tigirlerini, elektrik skuterlerini we Rooder citycoco-ny öndüriji we üpjün ediji.Elektrik welosiped pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, 2010-njy ýylda döredildi.Şeýle hem, professional ösüş topary, weteran tehniki topary we satuw-hyzmat topary bilen öz awtoulag zawodymyz bar.Şonuň üçin şeýle bäsdeşlik şertlerinde artykmaçlyklarymyzy kepillendirmek üçin hiline we çykdajylaryna gaty gowy gözegçilik edip bileris.Şeýle hem, “Rooder” markamyzy bütin dünýäde mahabatlandyrýarys.Qualityokary hilli gowy dizaýnly elektrik hereketlendiriji enjamlary öndürmek we satmak we durmuşyňyzy has gyzykly etmek kararyna geldik.MGSD şahsy ulag enjamlary we bölekleri üçin dünýä bazarynda öňdebaryjy marka bolar.Independenthli garaşsyz dizaýnerleriň bize goşulmagyny garşylaýarys.Dizaýnyňyz bar bolsa, ony hakykata öwürmäge kömek edip bileris.

 • Rooder Electric Scooter Bike m1ps 72v 4000w 80kmph Elektrik motosikli EEC

  Rooder Electric Scooter Bike m1ps 72v 4000w 80kmph Elektrik motosikli EEC

  “Rooder Technology Co., Ltd.” Şençzhenen Guangdongda ýerleşýär.Esasy litiý batareýa goldawly skuterleriň gözlegine we işlenip düzülmegine ünsi jemleýär.Esasy önümler täsin “çotgasyz motor tehnologiýasyndan” we adaty welosipedlerden ybarat daglyk, ýagly tekerler we kuwwatly tigirlerdir.Ulag transport gurallarynyň bir topary dürli netijelilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli sarp ediji toparlar üçin ýörite döredildi.Garaşsyz innowasiýa, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak düşünjesi bilen, tehnologiki ýagyş we hünär derejesi bilen esasy önümler elektrik ulagy we welosiped pudagynda çalt ýokarlandy;önümleri ABŞ, Germaniýa, Gollandiýa, Angliýa, Fransiýa, Çeh, Russiýa, Aziýa we beýleki ýurtlara eksport edildi, sarp edijiler tarapyndan gowy garşylandy.Rooder, giň bazar perspektiwaly içerki tehnologiýany köp talap edýän kärhana.

 • “Rooder rysar m8s” elektrik motosikli 72v 4000w 35ah çykarylýan battreý

  “Rooder rysar m8s” elektrik motosikli 72v 4000w 35ah çykarylýan battreý

  “Rooder”, ebikes, ebike hereketlendirijiler toplumlary, batareýalar, güýçlendiriji we beýleki esbaplar ýaly elektrik skuter bilen baglanyşykly önüm öndürmäge gönükdirilen topar kompaniýasydyr.Guangdongda 2 zawodymyz, Şençzhenen şäherinde 1 satuw we nusga merkezimiz bar.ABŞ-da we EUB-de öz daşary ýurt ammarymyz bar, bu önümi gysga wagtyň içinde müşderä iberip biler we satuwdan soň müşderä gowy hyzmat edip biler.Professional gözleg we gözleg topary bilen, dünýädäki müşderimize dizaýn hyzmatyny we ajaýyp çözgüdi hödürläp bileris.Önümlerimiz müşderilerimiziň arasynda gowy abraýa eýe.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri, işewür birleşikleri we dostlary biziň bilen habarlaşyp, özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözlemegini garşylaýarys.

 • Rooder sara m1ps elektro skuter citycoco 72v 4000w 80kmph EEC COC

  Rooder sara m1ps elektro skuter citycoco 72v 4000w 80kmph EEC COC

  “Rooder” 2010-njy ýylda döredildi, 10 ýyllyk amallaryň dowamynda biz elektrik tigir, skuter, şäher kakao we motosikl önümlerini öndürmäge we eksport etmäge üns berýäris.önümçiligi we lomaý söwdany birleşdirýän eksporta gönükdirilen kärhana.Zawodymyzda iň güýçli önümçilik kuwwatyny döretmäge mümkinçilik berýän kesiji maşyn, Assembling Line, tingiwopis liniýasy, ýokary täsirli akym liniýalary ýaly doly ösen önümçilik ulgamlary bar.Zawod BSCI, ISO9001 şahadatnamalaryndan geçdi.“Rooder” -iň ýyllyk eksport mukdary ýylda 300 töweregi konteýner iberip, 15 million dollar.Esasy eksport önümlerimiz şulary öz içine alýar: Elektrik welosiped we elektrik skuter;Satyn alyjylar bizden gaty kanagatlanýarlar, sebäbi sargytlardan, material gözden geçirişlerinden, hil taýdan gözegçilikden ýokary hilli gözegçilik etmek bilen sargytlary ýerine ýetirenimizde önümleriň dizaýnyna, hiline we gaplanyşyna has köp üns berýäris, ussat satuw we hyzmat toparymyz hem öz wagtynda üpjün eder. aragatnaşyk, amatly bahalar we ideal hyzmatlardan çalt we amatly satyn almaga mümkinçilik bermek üçin satuw hyzmatlaryndan soň.UKewropa Bileleşiginde we ABŞ-da daşary ýurt ammary gurduk we “Rooder” markaly ebiklerimizi we skuterlerimizi 7 günüň içinde gapydan-gapyda paýlamak üçin ýeterlik mukdarda ätiýaçlyk sakladyk, köp dileriň we telekeçiligiň ideal üpjünçisi hökmünde ykrar edildi. alyjylar.“Rooder” -iň wezipesi, üpjünçilik zynjyrynyň ýeke-täk hyzmatdaşy we müşderileriň öndürijisi bolmak.Soraglaryňyzy, OEM dizaýn düşünjesini iberip, sargytlary bize tabşyryp bilersiňiz.

 • Rooder mangosteen m1p sara 72v 4000w 80kmph 50mph lomaý bahasy

  Rooder mangosteen m1p sara 72v 4000w 80kmph 50mph lomaý bahasy

  “Rooder Mangosteen” 2018-nji ýylda 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan önümçilikde öňdebaryjy ýokary hilli litiý elektrik welosipedini we “Rooder citycoco” skuter zawodyny döretdik.Müşderilere bazary bilelikde ösdürmäge ýokary hilli bahasy bolan gyzgyn satuw önümlerini saýlamaga kömek edýäris, şonuň üçin has çalt we çalt ösýäris. Zawod 10000 inedördül metr meýdany, ýyllyk önümçiligi 300 müň birlik pedal welosipedleri we Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýän E-welosipedler.ABŞ-da, Fransiýada, Angliýada, Çehiýada, Germaniýada, Ispaniýada, Norwegiýada, Braziliýada, Koreýada we ş.m. ýaly ýurtlara ösüşi, önümçiligi we eksporty birleşdirýän “Rooder Mangosteen” markamyz bar. Häzirki wagtda käbir ösen önümçilik desgalarymyz bar, synag enjamy we ebike pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplan hünärmen R&D tehniki topary.“Dogruçyllyk, yhlasly we pragmatiki, ilki bilen müşderi, hil” prinsipini goldaýarys we hünär hilini döretmäge, has gowy geljegi döretmäge çalyşýarys, geliň ýakyn günlerde bilelikde işleşeliň we Rooder Mangosteen bilen gideliň.

 • Rooder mangosteen sara m1ps 72v 4000w 40ah 80kmph

  Rooder mangosteen sara m1ps 72v 4000w 40ah 80kmph

  Rooder Mangosteen SARA

  Bu täze model, 2018-nji ýyldan başlap iň köp satylan modellerimiziň baş harplaryndan, Super-Ok-Runner-Alligator-dan ybarat
  SARA 2022.

  0-dan 1-e çenli, hiç zatdan bir zada,
  Beýlekiler 1 gün geçirip bilerler,
  5 ýyl geçirdik.
  Rooder Mangosteen SARA m1ps,
  Bütin dünýäde 80,000 Super M1 (2018) müşderisiniň isleglerini ýygnamak,
  Ajaýyp Ok M1P (2019) -dan täzelendi,
  “Runner M8” (2020) üpjünçilik zynjyryny birnäçe gezek barlandan soň,
  Soň bolsa Alligator M2-iň (2021) iň ýokary derejesine,
  SARA (2022-nji ýylda täze) köp artykmaçlygy birleşdirýär,
  Lighteňil, moda, ýokary öndürijilikli, tygşytly,
  Dünýä premýerasy 2022-nji ýylyň 15-nji iýuly,
  Bütin dünýäde islenýän aýratyn agentler.
  Rooder Mangosteen markaly elektrik motosikli,
  Dörediş, paýlaşmak we söýgi hakda marka,
  Global baýlyk parolyny paýlaşmaga çagyryň,
  Oturgyçlar çäklidir, ilki bilen hyzmat ediň.
 • citycoco m1ps Rooder mangosteen skuter 2022

  citycoco m1ps Rooder mangosteen skuter 2022

  şäher kakao echopper Rooder SARA m1ps.

  1. 72v 40ah samsung batareýasy, çykarylýan, ýeke batareýa, 80-100km aralyk.
  2. 72v 4000w güýçli hereketlendiriji, iň ýokary tizligi 80km / sag.
  3. 72v 13a zarýad beriji, 40ah aýrylýan batareýany doly zarýad bermek üçin 3s.
  4. Hrom reňkli RONZLLA Q195 frma.
  5. çapyksuwar üçin uly deri oturgyç.
  6. Tizlik, aralyk, batareýa, yşyklar we ş.m. üçin MGSD displeýi.
  7. CEewropa üçin EEC COC şahadatnamasy, ABŞ üçin DOT.
  8. Europeanewropa ammary, gapylara çalt eltip bermek.
  9. ABŞ-nyň aksiýasy, 3-15 günlük eltip bermek.
  10. 1 ýyl kepillik

 • eec coc ýewropa ammary Rooder Ok citycoco chopper m1p 2000w 28a lomaý

  eec coc ýewropa ammary Rooder Ok citycoco chopper m1p 2000w 28a lomaý

  “Eec coc” ýewropaly ammar “Rooder Arrow citycoco chopper”

  2000w güýçli hereketlendiriji 45km / sag kok

  3000w warianty, iň ýokary tizligi 70km / sag

  28a litiý batareýa sagatda 75km / sag çenli

  Aýyrylýan batareýa, ýol kanuny, EUB ammary, ABŞ aksiýasy.

  12 aý kepillik

 • Rooder elektrik dag welosiped r809-s2 48v 20ah 25 km / sag-dan 45 km / sag

  Rooder elektrik dag welosiped r809-s2 48v 20ah 25 km / sag-dan 45 km / sag

  Rooder elektrik tigir r809-s2

  EUB we ABŞ-nyň aksiýasy, Min zakaz 1 bölek, gapylara çalt eltip bermek.

  48v20ah litiý batareýa, uzynlygy 45-70 km

  750w güýçli hereketlendiriji, iň ýokary tizligi 45km / sag, iň ýokary tizligi 25km / sag-da gulplap bilersiňiz.

  CST 26 * 4.0 ýag tekerleri.

  öň yşyk, yzky yşyk we yşyk çyralary.

  Shimano tormozy, Wuxing tormoz derejesi.

 • citycoco 3000w elektrik skuter Rooder alligator r804-m2 EEC COC gara çarçuwaly goňur oturgyçly

  citycoco 3000w elektrik skuter Rooder alligator r804-m2 EEC COC gara çarçuwaly goňur oturgyçly

  Rooder alligator r804-m2

  3000w motor, EUB bazary üçin iň ýokary tizlik 45km / sag,

  opsiýa 70km / sag açmak tizligi,

  40ah litiý batareýa, aralygy 80-100 km.

  EEC COC DOT kepilnamasy,

  12 aý kepillik

12Indiki>>> Sahypa 1/2
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!