Rooder hekaýasy

"Rooder" dizaýner Li Çinjianyň ilkinji müşderisiniň ady."Müşderi ilki we ünsli hyzmat" iş pelsepesine laýyklykda

Li Çinjian bu işi 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda biziň bilen hyzmatdaşlyk eden we kompaniýanyň ady we söwda belligi hökmünde bellige alnan her bir müşderä minnetdarlyk bildirmek üçin döredip başlady.

Tutuş grafika üns bilen oýlandy we oýlandy, ilki el bilen boýaldy, soň bolsa kompýuter öndürildi."Rooder" -iň töwereginde döredilen.

"Rooder" -däki "OO" -ny elektrik ulagynyň öň we yzky tigirleri hökmünde dizaýn edýäris.

Daşarky halka teker, içki halka 9 inedördül çyzykdan ybarat tigir merkezidir.

Bir tigirdäki inedördül barlar dürli şekilde we ululykda tertipli tertipde ýerleşdirilýär.Aýratynlyklary,

bu hyzmatdaşlygyň ähli taraplarynyň birek-biregiň güýçli taraplaryndan öwrenip, gowşak taraplaryny dolduryp we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga eýe bolup biljekdigini aňladýar.

Şol bir tigirde 0 we 9 ikisi hem bar, bu hiç zatdan, barlykdan uly, ulydan güýçli diýmekdir.

Şol bir wagtyň özünde, Rooderiň geljegi herekete getirýändigini görkezýän beýleki harplary has owadan, güýçli we tehnologiki etmek üçin owadanlaşdyrýarys.

LOGO kompaniýanyň esasy önümlerini aýdyň görkezýär we kompaniýanyň iş pelsepesini we aýratynlyklaryny gowy görkezýär.

4 wersiýadan soň bu iş 2014-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäherinde tamamlandy.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!